Wycena patentów

Wycena patentów wprowadzenie

Wycena patentów wymaga wyjaśnienia czym patent jest. Patent obejmuje prawo wyłączne, które to prawo dotyczy wynalazku, a udziela się bez względu na dziedzinę techniki. Patent charakteryzuje się tym, że jest:

  • nowy,
  • wykazuje poziom wynalazczy,
  • nadaje się do zastosowania przemysłowego.

Tekst źródłowy definicji znajduje się w art. 24 Prawo własności przemysłowej. Kliknij poniżej, gdzie znajduje się link do ustawy.

Patent obejmuje wyłączne prawo do używania, oferowania do sprzedaży, wytwarzania czy importu. Uprawnienie to odgrywa dużą rolę gospodarczą, ponieważ często patent służy osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Powyższe parametry noszą nazwę „Zdolności Patentowej”.

Obejmuje on jednak ograniczony czas, ponieważ maksymalnie udziela się go na lat 20. Termin biegnie od dnia dokonania zgłoszenia. Ponadto patent podlega ograniczeniom terytorialnym.

Zdolność patentowa

Nie każdą kategorię informacji można zakwalifikować jako patent. Do wynalazku patentowego nie kwalifikują się np. m. in. metody matematyczne, wytwory jedynie estetyczne.

Nowość – charakteryzuje się tym, że nie stanowi wiedzy technicznej obecnie dostępnej.

Poziom wynalazczy – występuje wtedy, gdy w ocenie specjalisty nie wynika on wprost ze stanu techniki, więc ma on charakter nieoczywisty.

Możliwość przemysłowego stosowania – oznacza, że w wyniku zastosowania uzyskuje się wytwór lub wykorzystuje się w działalności przemysłowej, w rozumieniu technicznym.

Metodologie wyceny patentów

Poniżej wymieniam podejścia wyceny, które stosuje się dla wyceny patentów, stosuje się je szerzej – do wyceny aktyw innych niż patent. Występują tu trzy podejścia: rynkowe, majątkowe o dochodowe.

Podejście dochodowe określa wartość na podstawie przyszłych korzyści ekonomicznych. Korzyści te przedstawiają się jako strumienie pieniężne. Obejmuje takie metody jak metoda wielookresowej nadwyżki dochodów jak i też premii cenowej. Tę pierwszą stosuje się często. Dotyczy ona jedynych w swoim rodzaju dóbr lub dóbr koniecznych do konkurowania w branży. Opiera się ona na prognozach przychodów i danych historycznych a także budżecie, które to dane dostarcza przedsiębiorca. Metoda premii cenowej uwzględnia różnicę między produktem markowym a niemarkowym, które to oba produkty są podobne. Sprowadza się do porównania dochodów markowych i niemarkowych, więc różnica ta uwzględnia przede wszystkim i tylko markę.

Podejście majątkowe – wykorzystuje metody kosztowe, które to metody obejmują met. kosztu odtworzenia lub historycznego kosztu odtworzenia. Opiera się na założeniu odtwarzania konkretnego aktywa we własnym zakresie lub zlecając odtworzenie komuś innemu.

Podejście rynkowe opiera się na porównaniu aktywa z innym aktywem podobnym, który to produkt był przedmiotem transakcji rynkowej. Metoda ta jest kreowana przez wolny rynek, dlatego spotyka ona wiele ograniczeń z punktu widzenia dostępu do danych.

Poniżej znajduje się link, który dotyczy wyceny przedsiębiorstwa.