Wycena firmy

Wycena firmy – pojęcie

Wycena firmy jest skrótem myślowym, ponieważ firma to nazwa przedsiębiorcy. Jednak ilekroć w niniejszym artykule będę używać ” wycena firmy” mam na myśli wycenę przedsiębiorstwa.

Wycena firmy a metody szacowania

Rozróżniamy trzy metody – majątkową, dochodową oraz porównawczą. Podobnie jak przy wycenie nieruchomości rozróżniamy trzy podejścia. Metody te różnią się od siebie algorytmem postepowania a także możliwością dostępu do danych.

Metoda majątkowa

Metoda majątkowa nosi też nazwę ” metoda skorygowanych aktywów netto”. Rzeczoznawca wycenia przedsiębiorstwo pod kątem majątku jakim firma dysponuje. Od aktywów odejmujemy zobowiązania jakie obciążają przedsiębiorstwo, w wyniku czego otrzymujemy wartość aktywów netto. Metoda ta wyraża się w obiektywnych danych, które przedstawiają aktywa i pasywa. Charakteryzuje się jednak ograniczeniem z uwagi na pomijanie innych wartości, które przedstawia np. klientela lub know-how. Taka wycena firmy nie zawsze przedstawia wartość rynkową, lecz ogranicza się do wartości księgowej.

Metoda dochodowa

Odnosi się do przedsiębiorstwa jako narzędzia, które generuje dochód wskutek czego umożliwia przepływy pieniężne.

Konkretyzuje się się w postaci dywidendy lub jakiejś formie uczestnictwa w zysku. Opiera się też na prognozie tych przepływów w latach następnych, wobec czego uwzględnia realny potencjał przedsiębiorstwa. Niestety opera się ona na wielu założeniach, prognozach, wskutek czego pociąga za sobą ryzyko i dodatkowe koszty, dlatego warto zlecić wycenę doświadczonemu rzeczoznawcy.

Metoda porównawcza

Wymaga ona porównania przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwa są podobne a nie tożsame, koryguje się różnice mnożnikami. Danymi, które realnie można wykorzystać, są te które dane swoje upubliczniają, a należą do nich Spółki Giełdowe oraz zbyte na zasadach jawności. Bazuje na rzeczywiście zawartych transakcjach, wobec czego rzeczoznawca nie uwzględnia ryzyka wynikającego z prognoz.