Wycena goodwill i wartość firmy

Wartość firmy podstawowe informacje

Aby przybliżyć Ci, czym jest wycena goodwill, posłużę się uproszczeniami. Żeby ułatwić Ci dostęp do informacji, użyję skrótów myślowych, dlatego pomijam definicje. Definicje legalne możesz znaleźć np w Ustawie o rachunkowości , dlatego poniżej zamieszczam do niej link.

Gdy określamy wartość firmy mamy świadomość ona kształtować się ujemnie i dodatnio, w związku z powyższym rozróżniamy dwie kategorie.

Badwill – występuje, gdy wartość godziwa jest niższa od ceny nabycia.

Goodwill – przedstawia sytuację odwrotną, ponieważ przedstawia sytuację gdy wartość godziwa jest wyższa od ceny nabycia.

Wartość godziwa – stanowi wartość niematerialną i prawną o charakterze szczególnym. Charakteryzuje się tym, że nie jest przedmiotem transakcji i nie wykazuje się jej w bilansie, wobec powyższego nikt jej nie sprzeda , nie daruje ani nie wniesie do spółki aportem.

Wynik -Wycena goodwill

Na potrzeby rachunkowości wycena goodwill kształtuje się w oparciu o transakcję przedsiębiorstwa z Goodwill.

Wycena ta sprowadza się do czterech etapów.

1/ Rzeczoznawca wycenia majątek firmy i jej zobowiązania, w związku z czym opiera się o ewidencję księgową, gdzie uwzględnia wartość godziwą.

2/Identyfikuje i wycenia majątek niematerialny.

3/Rzeczoznawca odejmuje od wartości firmy wielkości z ad 1/ i ad 2, w związku z czym różnica tych wartości określa Goodwill.

Poniżej zamieszczam link dotyczący wyceny wartości niematerialnych.

Wycena wartości niematerialnych