Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych – przedmiot

Wycena wartości niematerialnych obejmuje w szczególności niżej wymienione:

  • Autorskie prawa majątkowe , prawa pokrewne, koncesje, licencje,
  • Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • Know-how, które obejmuje prawo do korzystania z wiedzy technicznej i pozatechnicznej. Informacje te są niejawne. Zostały zdobyte niekiedy przez lata doświadczeń. Mają istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu, handlu, nauki, organizacji.
  • Prawa majątkowe, które przyjęte zostały do używania na podstawie umowy o warunkach leasingu, dzierżawy

Wycena wartości niematerialnych i prawnych – zakres

Art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych zalicza do wartości niematerialnych i prawnych niżej wymienione.

  • prawa majątkowe
  • koszty zakończonych prac rozwojowych
  • wartość firmy

Poniżej znajduje się link, który przekieruje Cię do ustawy o rachunkowości.

Prawa majątkowe – służą osiągnięciu korzyści ekonomicznych wskutek przyrostu wartości. Mają charakter długoterminowy.

Koszty zakończonych prac rozwojowych – koszty poniesione na aktywność, której wynik może przysporzyć ulepszenie lub osiągnięcie nowych technologii.

Wartość firmy – określa się mianem Goodwill. Reprezentuje wartość marki, więc określa jej renomę. Ma charakter pozamajątkowy i pozamaterialny. Wynika z różnicy ceny nabycia i wartości godziwej. Wartość godziwa odpowiada wymianie w warunkach transakcji rynkowych. Goodwil posiadają tylko te podmioty, które generują zyski większe niż przeciętne.

Metody wyceny

Podejścia jakie pociąga za sobą wycena wartości niematerialnych i prawnych są rynkowe, dochodowe i kosztowe, dlatego to zawsze rzeczoznawca osobiście dokonuje wyboru, co następuje po analizie, którą dokładnie przeprowadza.

Podejście porównawcze – wymaga dysponowania porównywalnymi transakcjami rynkowymi, wobec powyższego podlega ograniczeniom wskutek niedoskonałości rynku. W praktyce występuje bardzo rzadko, ponieważ rzadko wartości zbywa się odrębnie od przedsiębiorstwa.

Podejście kosztowe – opiera się na koszcie ponownego wyprodukowania lub odtworzenia.

Podejście dochodowe – wyraża się w potencjalnych przychodach i wydatkach. Uwzględnia rentowność oraz nakłady inwestycyjne. Nie podlega tylu ograniczeniom co podejście porównawcze, dlatego stosuje się je najczęściej, w związku z czym też powstało wiele metod w tymże podejściu.

Jeśli ten temat Cię zainteresował, więcej znajdziesz pod poniższym linkiem.

Wycena wartości niematerialnych