Wycena wartości niematerialnych

Wycena wartości niematerialnych przyjmuje charakter użytkowy lub komercyjny. Wartość użytkowa koncentruje się na zdolności wartości niematerialnych, które generują dochód. Funkcja komercyjna odpowiada za wartość środków pieniężnych, które nabywca wyda (jest zdolny wydać) , wskutek którego to wydatku wartość niematerialna zaistnieje.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne definiuje polskie prawodawstwo, w związku z czym definicje odnajdziesz w Ustawie o rachunkowości i aktualnych Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Jeśli jesteś zainteresowany źródłem, kliknij poniżej, a pojawi się ustawa o rachunkowości.

Tam dowiesz się, że wartości niematerialne, to nabywa jednostka jako prawa majątkowe, które zalicza się do aktywów trwałych. Nadają się do gospodarczego wykorzystania. Posiadają określony termin użyteczności ekonomicznej. Termin ten jest zazwyczaj dłuższy niż rok. Wartości te jednostka przeznacza na potrzeby własne.

Wycena wartości niematerialnych obejmuje niżej wymienione grupy.

  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, koncesje, licencje,
  • prawa do patentów, wynalazków, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych,
  • know-how, czyli prawo do wykorzystania wiedzy w danej dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej. Wszystko to definiuje Ustawa o rachunkowości w artykule 2.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ( MSR 38 ) również zajmują się tą problematyką.

Określają je jako składnik aktywów, który można zidentyfikować jako niepieniężny. Nie ma on postaci fizycznej. Posiada go jednostka gospodarcza w celu takim jak:

1/.Wykorzystuje w produkcji lub dostarczaniu dóbr albo świadczenia usług

lub

2/Oddaje do odpłatnego użytkowania osobom trzecim lub związany z jej działalnością administracyjną

Trudności i ryzyko związane z wyceną własności niematerialnych

Wysokie ryzyko szacowania wpisuje się w wycenę wartości niematerialnych, ponieważ wynika to z wiarygodności i skomplikowania. Często pomija się je, ponieważ umykają one uwadze przy szacowaniu – kryją się w różnych kategoriach. Charakterystyczne cechy wynikają z okoliczności, które przedstawiam poniżej:

1/ odzwierciedlają kapitał ludzki

2/ mają charakter aktywów długoterminowych

3/ istotnie kształtują wartość firmy

4/ wykazują silną zdolność generowania unikalnej przewagi konkurencyjnej

Metody a wycena wartości niematerialnych

Wycena wartości materialnych obejmuje metody:

1/dochodowe – bazują na na potencjale dochodowym aktywów niematerialnych w przyszłości. Wiąże się to ze zdolnością komercjalizacji. Następuje to w formie włączenia do obrotu albo udostępnienia w formie jakiejś wiązki praw.

2/rynkowe – wykazują większa obiektywność niż metody dochodowe. Opierają się na porównaniu transakcji rynkowych obejmujące podobne prawa. Trudność polega na tym, że rynek ten ukrywa się często za klauzulami poufności.

3/majątkowe – metoda ta bazuje na tzw. substytucyjności. Sprowadza się ona do określeniu kwoty substytutu. Określa się kwotę jaką przedsiębiorstwo musiałoby wydać na zastąpienie konkretnego niematerialnego czyli substytutu, aby go stworzyć.

Jeśli Cię temat zainteresował, to gdy klikniesz niżej, dowiesz się czegoś na temat wyceny przedsiębiorstw.