Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw to działanie, która zmierza do określenia wartości firmy wyrażonej w pieniądzu przy wykorzystaniu metod wyceny, więc podlega odpowiedniej procedurze.

Wycena spółki

Pod kątem finansów wyceną spółki określa się proces, którego celem jest wskazanie wartości składników majątkowych przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstw może dotyczyć papierów wartościowych, całych przedsiębiorstw, a także należących do nich wartości prawnych i niematerialnych, takich jak znaki handlowe lub patenty.

Zasadniczy cel określenia wartości przedsiębiorstwa, spółki, firmy obejmuje sporządzenie opinii na temat wartości przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procedur niezbędnych do bezstronnego i rzetelnego określenia wartości. Wycenę firm rzeczoznawca traktuje jako miarę, która określa wartość, która to wartość ułatwia wymianę gotówki na prawa. (Przykłady takie występują w spółkach akcyjnych).

Określenie wartości spółki (wycena przedsiębiorstw) dokonujemy dla różnych potrzeb:

 • podatkowych,
 • umów kupna/sprzedaży,
 • postępowań upadłościowych, układowych czy likwidacyjnych,
 • scalania lub podziału przedsiębiorstw,
 • weryfikacji zdolności kredytowych
 • postępowań cywilnoprawnych

Wycena przedsiębiorstw, a funkcja

Sporządzenie wyceny ( wycena przedsiębiorstw) wiąże się z funkcją jaką pełnić będzie wycena. Podstawowymi funkcjami będą m.in.:

 • Doradcza (decyzyjna) – dostarcza informacji o przedsiębiorstwie w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi.
 • Argumentacyjna – dostarcza danych o przedsiębiorstwie i jego wartości. Te informacje mogą wzmocnić siłę przetargową jednej ze stron prowadzących negocjację.
 • Mediacyjna – dostarcza informacji dotyczących wartości spółki w przypadku transakcji kapitałowych, w których strony mają rozbieżne zdania na temat wartości.
 • Zabezpieczająca – dostarcza informacji na temat wartości przedsiębiorstwa w celu ustrzeżenia się przed negatywnymi skutkami w sporach na tle wartości.
 • Informacyjna – dostarcza informacji niezbędnych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Kompleksowa wycena przedsiębiorstw

Wycenę przedsiębiorstwa dopasowuje się do rodzaju przedsiębiorstwa, dlatego wykonuje się na podstawie następujących metod:

Metody majątkowe

Polegają na określeniu różnicy między całością aktywów a pasywów obcych dla przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się w nich metodę księgową, która bazuje na bilansie. Metoda odtworzeniowa – określa koszty, jakie przedsiębiorstwo musi ponieść, żeby odtworzyć cały swój majątek. Metoda wartości likwidacyjnej obejmuje sumę cen do uzyskania poprzez sprzedaż składników przedsiębiorstwa.

DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Metoda polega na wskazaniu przyszłych przepływów pieniężnych firmy, w następstwie czego sprowadza się je do wartości bieżącej, co określamy zdyskontowaniem zgodnie z współczynnikiem dyskontującym. Podliczamy zdyskontowane przepływy pieniężne i określamy wartość firmy.

Metoda mnożnikowa lub metoda porównawcza

Określa ona wartość badanej firmy na bazie wyceny porównywalnych firm, które notowane są na giełdzie. Wykorzystuje dane, które pochodzą z rynku niepublicznego – kupna i sprzedaży firm podobnych.

Metody opcyjnie

Używa się ich przy wycenie określonych rodzajów aktywów. Przykłady obejmują opcję kupna oraz opcjaę sprzedaży i aktywów, które mają części opcyjnie. Rzeczoznawca stosuje zaawansowane narzędzia matematyczne. Najczęstszy model wyceny przedsiębiorstwa przedstawia model wyceny opcji Blacka-Scholesa.

Metoda dochodowa

Jest najbardziej uniwersalna i najlepiej oddaje aktualną sytuację i wartość firmy. Polega na określeniu wartości firmy i powiązaniu jej z generowanymi przez nią dochodami. Chodzi tu o wolne przepływy pieniężne, zyski i dywidendę.

Dobór metody wyceny przedsiębiorstwa zależy od przeznaczenia tego rodzaju operacji, w związku z czym rzeczoznawca dobiera je indywidualnie. Czynnikiem, który determinuje metodę jest dostęp do danych oraz stan przedsiębiorstwa oraz gospodarki, dlatego wymaga wiedzy specjalnej. Z metod majątkowych korzysta się głównie w trakcie spraw sądowych. Zawierają one zrozumiałe dane dla osób bez stosowanego doświadczenia w dziedzinie finansów.

Metody porównawcze wykorzystuje się przeważnie:

przy wycenach w funduszach powierniczych;

bankowości inwestycyjnej;

dla firm i spółek, które są w trakcie przejęć i fuzji.

Z metod dochodowych DCF korzysta się głównie w podobnych celach co metody porównawcze. Metody mieszane stosujemy jako połączenie metod porównawczej i dochodowej.


Warto poszukiwać usługodawców, którzy to rzeczoznawcy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem. Ważna jest również otwartość specjalistów. Ponieważ wycena przedsiębiorstw jest złożonym procesem, dlatego jako klient powinniśmy czuć się swobodnie, zadając pytania dotyczące usługi.

Jeśli interesuje temat wyceny, to świetnie, ponieważ więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem, w związku z powyższym zapraszam ciebie abyś go odwiedził.