Wycena działki

Wycena działki budowlanej

Wycena działki zależy od przeznaczeniu Kiedy myślimy o działce budowlanej najczęściej przychodzi na myśl działka pod zabudowę mieszkaniową. Co jest prawdą, ponieważ działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jest działką budowlaną. Działka budowlana ma swoją definicję, ponieważ wypowiada się na ten temat przepisy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000344/O/D20230344.pdf

Ustawa o gospodarce nieruchomościami odnosi się do kształtu, cech geometrycznych, dostępu do drogi publicznej i wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Definicja nawiązuje do możliwości racjonalnego zagospodarowania, ale mówi o terenie zabudowanym. Zobacz art. 4 ust. 3a.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odnosi się do podobnych parametrów i wymogów realizacji obiektów budowlanych i przepisów i prawa miejscowego. Stanowi o tym art. 2 pkt 12

Ustawa o planowaniu przestrzennym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000503/U/D20220503Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie również odnosi się do działki budowlanej

Niezależnie od przepisu, definicja odnosi się podobnych cech

Od czego zależy wartość działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Najczęściej największą rolę odgrywa wielkość, kształt, możliwości inwestycyjne, dostęp do uzbrojenia, dostęp do drogi publicznej. Nie bez znaczenia jest otoczenie i sąsiedztwo. Estetyczne ukształtowanie ładu przestrzennego i dostęp do infrastruktury społeczno-bytowej wpływa pozytywnie na wartość. Bardzo ważny jest kształt działki. Działki stanowiące szerokie pasy , o wymiarach umożliwiających swobodną zabudowę osiągają wyższe ceny. Działki w terenach w pełni uzbrojonych lepiej się plasują od działek oddalonych os przyłączy. Wszystkie te parametry są względne, ponieważ każdorazowo rzeczoznawca analizuje preferencje lokalne.

Działki rolne

Wartość nieruchomości rolnych również zależna jest od kształtu, dojazdu. Powierzchnia odgrywa rolę jednak nie zawsze tak wielką jak przy działkach budowlanych. Ważny jest potencjał produkcyjny dla pełnionej funkcji. Mam na myśli możliwości użytkowania i ewentualne ich ograniczenia możliwości upraw, ponieważ ograniczają ich funkcje.