Wycena nieruchomości – cz. I

Wycena nieruchomości – wprowadzenie Wycena nieruchomości obejmuje szacowanie praw do samego gruntu lub wraz z zabudową oraz pozostałymi składnikami. Składnikami tymi mogą być budynki, obiekty ( np. wiaty), urządzenia ( np. ogrodzenie). Wytłumaczę Ci tu również czym jest szacowanie, ponieważ wyceny różnych rzeczoznawców nigdy nie są takie same, ponieważ operaty różnią się wartością końcową. Jest Read more about Wycena nieruchomości – cz. I[…]

Wycena patentów

Wycena patentów wprowadzenie Wycena patentów wymaga wyjaśnienia czym patent jest. Patent obejmuje prawo wyłączne, które to prawo dotyczy wynalazku, a udziela się bez względu na dziedzinę techniki. Patent charakteryzuje się tym, że jest: Tekst źródłowy definicji znajduje się w art. 24 Prawo własności przemysłowej. Kliknij poniżej, gdzie znajduje się link do ustawy. Obejmuje on jednak Read more about Wycena patentów[…]

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa – wstęp Wycena przedsiębiorstwa obejmuje zróżnicowane składniki. Trudno mówić o tym czym jest „wycena przedsiębiorstwa”, gdy pomija się znaczenie słowa przedsiębiorstwo, dlatego ja poniżej krótko Ci to wyjaśnię. Przedsiębiorstwo obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych, które działa w zorganizowany sposób, ponieważ służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dosłowne brzmienie znajdziesz w art. 551 Kodeksu Cywilnego, Read more about Wycena przedsiębiorstwa[…]

Wycena linii produkcyjnej

Wstęp Wycena linii produkcyjnej podlega standardom i normom, dlatego wymaga najpierw określenia czym linie produkcyjne są. Linie produkcyjne stanowią zespół stanowisk, które układają się w określonym i logicznym porządku. Każde stanowisko dysponuje innym elementem technologicznym, wskutek czego proces produkcji usprawnia się, co oznacza że jest szybszy i dokładniejszy. Praca linii produkcyjnych ogranicza potrzebę pracy ludzi, Read more about Wycena linii produkcyjnej[…]

Wycena maszyn urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń – wstęp Wycena maszyn i urządzeń to pojęcie, które wymaga wyjaśnienia, ponieważ obejmuje ono kategorię szczególną z punktu widzenia wyceny. Maszyny i urządzenia stanowią środki trwałe obok m. in nieruchomości i innych rodzajów środków trwałych. Ustawa o rachunkowości podaje definicję środków trwałych, gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 15 wymienia Read more about Wycena maszyn urządzeń[…]

Wycena firmy

Wycena firmy – pojęcie Wycena firmy jest skrótem myślowym, ponieważ firma to nazwa przedsiębiorcy. Jednak ilekroć w niniejszym artykule będę używać ” wycena firmy” mam na myśli wycenę przedsiębiorstwa. Wycena firmy a metody szacowania Rozróżniamy trzy metody – majątkową, dochodową oraz porównawczą. Podobnie jak przy wycenie nieruchomości rozróżniamy trzy podejścia. Metody te różnią się od Read more about Wycena firmy[…]

Wycena goodwill i wartość firmy

Wartość firmy podstawowe informacje Aby przybliżyć Ci, czym jest wycena goodwill, posłużę się uproszczeniami. Żeby ułatwić Ci dostęp do informacji, użyję skrótów myślowych, dlatego pomijam definicje. Definicje legalne możesz znaleźć np w Ustawie o rachunkowości , dlatego poniżej zamieszczam do niej link. Gdy określamy wartość firmy mamy świadomość ona kształtować się ujemnie i dodatnio, w Read more about Wycena goodwill i wartość firmy[…]

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych – przedmiot Wycena wartości niematerialnych obejmuje w szczególności niżej wymienione: Autorskie prawa majątkowe , prawa pokrewne, koncesje, licencje, Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, Know-how, które obejmuje prawo do korzystania z wiedzy technicznej i pozatechnicznej. Informacje te są niejawne. Zostały zdobyte niekiedy przez lata doświadczeń. Mają istotne Read more about Wycena wartości niematerialnych i prawnych[…]

Wycena wartości niematerialnych

Wycena wartości niematerialnych przyjmuje charakter użytkowy lub komercyjny. Wartość użytkowa koncentruje się na zdolności wartości niematerialnych, które generują dochód. Funkcja komercyjna odpowiada za wartość środków pieniężnych, które nabywca wyda (jest zdolny wydać) , wskutek którego to wydatku wartość niematerialna zaistnieje. Wartości niematerialne Wartości niematerialne definiuje polskie prawodawstwo, w związku z czym definicje odnajdziesz w Ustawie Read more about Wycena wartości niematerialnych[…]

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw to działanie, która zmierza do określenia wartości firmy wyrażonej w pieniądzu przy wykorzystaniu metod wyceny, więc podlega odpowiedniej procedurze. Wycena spółki Pod kątem finansów wyceną spółki określa się proces, którego celem jest wskazanie wartości składników majątkowych przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstw może dotyczyć papierów wartościowych, całych przedsiębiorstw, a także należących do nich wartości prawnych i Read more about Wycena przedsiębiorstw[…]